معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل "سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری" و"جهانی بودن اینترنت" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CRITERIA & THE EFFECTS OF DETERMINING THE PLACE OF TRADE MARK INFRINGEMENT IN CYBERSPACE

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Aslani
چکیده [English]

The use of Trade Marks in e-Commerce causes challenge between "Territoriality of Trade Mark rights" principle and "Global Nature of Internet". It is our aim to find some solution to prevent sacrificing one for another. Prohibition of all kinds of using a trade mark with the allegation of being some opponent right in a special country leads to preference of Territoriality of Trade Mark rights principle to Global Nature of Internet. So any Prohibition is limited to the place in which the right exists. Determining such a place is a hard job because internet is borderless. At the same time issuing some award from a court in the country of origin to a trade mark should not result in prohibition of using the mark on the net at all because this means negation of Territoriality of such right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace.
  • E-commerce
  • Place of Infringement
  • Trade Mark
  • Trade Mark Infringement