ارث دیه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INHERITANCE OF DIYA'

نویسندگان [English]

 • Mohsen Izanloo
 • Abbas Mirshekari
چکیده [English]

The opinion of Islamic jurists are different on the subject off inheritance of Diya'(blood money). On the other hand, the matter of inheritance of Diya' has important legal effects from the viewpoint of tort law and general theory of obligations. These are the main questions: Who are the heirs of Diya'? Does homicide by error, like murder, is an impediment to Inheritance of Diya'? In case of murder, are the heirs of propostius allowed the choice between Qisas and Diya' or the only obligatory remedy for murder is Qisas and it will be transferred to Diya' by mutual consent of murderer and victims' heirs?
The article purports, While examining different opinions of Islamic(specially Shiite) jurists concerning these questions and some others, provide due solutions to protect the rights of tortfeasors, victims, heirs and creditors of propostius.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternative obligations
 • Damages
 • Diya'
 • Inheritance
 • Maternal Brothers and sisters(Kalaalah- ommi)
 • Personal Action.
 • Qisas
 • res judicata
 • Revision of judgments
 • Spouses