مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی "تکلیف مدار" یا "حق مدار"، امکان تدوین اعلامیه‌ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GETTING TO KNOW THE CONCEPT OF “RIGHT” AND “DUTY” IN THE MIDDLE AGE AND THE MODERN TIME

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Javid
  • Mohammad Ali Anvari
چکیده [English]

The philosophers in the medieval time and their ancestors’, ancient roman philosophers, believed that the ultimate prosperity for the human being would be achieved through the whole society’s intellectual pursuits orchestrated by them.Later on the 15th and 16th century, there was a gradual change in the philosophical thoughts leading to the belief that the ultimate happiness for the human being is nothing but the humanity itself and nothing beyond its living needs. Therefore the government belongs to every single member of the society who shall provide them with service.This article is analyzing the modern time achievements of the philosophical shift which caused the “right” and “duty” centric beliefs as the grass roots of today’s bill of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duty
  • Human Rights.
  • Modernity
  • right
  • Tradition