رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A NEW APPROACH TO COMPARATIVE LAW AND ITS RELATION WITH INTERNATIONAL LAW

نویسنده [English]

  • Mahmoud Jalali
چکیده [English]

The world of law has been dominated by waves of codification or re-codification and by currents of harmonization and unification. Innumerable institutions, not only in Europe but around the globe including in Iran, try to bring legal systems together, and to suggest uniform laws. Such attempts necessarily rely on comparative law as the first methodological tool. The European experience is an illustrative of the role being played by comparative law at regional level. In line with this argument, comparative law serves international law in three different ways: first, it helps national lawyers to find out common rules as foundations for the unified global legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative law
  • European Union
  • International Law
  • International Uniform Law.
  • rative Law