مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BASES OF VALIDITY OF EXPERT’S ADVISE IN ISLAMIC LAW

نویسنده [English]

  • Hasan Zadeh Mehdi
چکیده [English]

About the bases of validity of “expert’s advise” existing of “tradition of learned” upen reference to “experts” has not been doubted and it has been accepted that this tradition has been confirmed with the legislator of Islam. However, some of jurists have emphasized upen concluding “confidence” frome the experts advise. Others have belived the expert’s advise as a kind of witness, so they thought that the conditions of witness were necessary about the expert’s advise.
About the bases of validity of “expert’s advise” existing of “tradition of learned” upen reference to “experts” has not been doubted and it has been accepted that this tradition has been confirmed with the legislator of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bases
  • Confidence.
  • Experts
  • Expert’s advise
  • Tradition
  • Validity