"مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان "تعزیر" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع "فقهی" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان "مجازات های بازدارنده " در کنار "تعزیر" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.

کلیدواژه‌ها