"مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان "تعزیر" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع "فقهی" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان "مجازات های بازدارنده " در کنار "تعزیر" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"PREVENTIVE PUNISHMENTS": THEORETICAL CHALLENGES AND PRACTICAL CONSTRAINTS

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini
چکیده [English]

Making up a new category of punishments under the title of "Preventive Punishments" has been the subject of a long debate since 1368 when, during the first decade of the Islamic Republic of Iran the issue of "discretionary punishment" was at stake. This was because the discretionary nature of such punishments on the hand and absence of the concept of Limitation under Shi'a jurisprudence one other hand has led to a conflict between the perpetual nature of these punishments once introduced as law and the concept of limitation. The invention of this title for punishments of certain crimes, alongside the concept of "discretionary punishments" was seen as an escape route from this above conflict and "jurisprudential" deadlock. In this short paper,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary Punishments
  • legislative sagacity.
  • Practical Constraints
  • Preventive Punishments
  • Theoretical Challenges