تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر کرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SPATIAL ANALYSIS OF CRIME IN KARAJ CITY WITEUSEDGIS

نویسندگان [English]

  • Ali Zangi Abadi
  • Hossein Rahimi Nader
چکیده [English]

Based on this fact that the rate of crime and violence in Iran , specially in karaj as the more populated satellite City, is higher than many other Countries; the essay tries to analyse the crime spacially and recognise high crime places and the crimindls residence in karaj. In addition , it evaluates the impacts of the Charaters of the crime zones on legal offence. In this survey ,the Cohensive analytical methods and Crime opportunities based on random Sampling have been used.the results of the survey show that there is a meaningfull relation between Criminality and the specification of the place, such as darkness and retieredness. In addition high immigrant population of karaj has a tensetive impact on Criminality.this phenomena Coused a high Criminality in marginal districts of karaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • Geography Sociology
  • Karaj.
  • Marginal Districts
  • Special Analyse