مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه می‌کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CIVIL LIABILITY OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS SERVICE PROVIDERS AND INTERMEDIARIES

نویسنده [English]

  • Hossein Sadeqi
چکیده [English]

Civil liability in electronic communications is one the most important issues of Information and communications technology (ICT) law.
Civil liability may be arisen from different causes such as copyright and trade mark infringement invasion of privacy and defamation. when discussing civil liability, two different civil liability systems may be considered: direct and indirect civil liability. In electronic transactions, the roll and legal situation of electronic communications service providers and intermediaries (such as internet service providers (ISPs), access service providers (ASPs) and host service providers) is very important.
Liability of intermediaries and service providers are typical examples of indirect liability. On the other hand, indirect liability is of following types: contributory or vicarious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • Copyright infringement.
  • Electronic communications
  • intermediaries
  • Internet service providers (ISPs)