بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

چکیده

قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز است. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد که از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژه‌های زیربنایی استفاده کند، قراردادها EPC را قالب حقوقی مناسب می‌یابد. در این مقاله کوشیده‌ایم تا به مهم ترین جنبه‌های حقوقی این دسته قراردادها از قبیل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقی طرفین قرارداد، ضمانت‌نامه‌ها، مسوولیت طرفین و... بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE SURVEY OF ENGINEERING–PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACTS; WITH VIEW TO THEIR POSITION IN IRANIAN LAW

چکیده [English]

Engineering – Procurement and Construction (EPC) contract is one of the current contracts in the today world. When governmental sector trends to use the expertise of domestic or foreign private in engineering and construction of infrastructural projects, finds EPC contract as a suitable legal frame. In this article, we have tried to discuss about the most important legal aspects of this kind of contracts such as: structure of EPC contracts, legal relationship between contract parties, guarantees and parties responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract parties
  • EPC contracts
  • Guarantees
  • Methods of determination of remuneration
  • Responsibility.