دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تیر 1387 
رهن اموال فکری

عباس کریمی؛ محمد معین اسلام