دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تابستان 1387 
15. رهن اموال فکری

عباس کریمی؛ محمد معین اسلام