شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه

نویسنده

چکیده

درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ISLAMIC JURISPRUDENCE AND REASONABLE REASONINGS

چکیده [English]

The understanding of the basics and principles of inference of Islamic jurisprudence- specially Shi'a jurisprudence- is founded on studying the several and different titles. One of these is the reasonable principles and evidences of that's inference - based upon Shi'a viewpoint. A part of them is quality and kinds of reasonable reasonings and this article contains considering these. There are two viewpoints between jurisconsults practicing Islamic jurisprudence (mojtahedaan) and this difference has caused two Islamic schools, with believing in different basics and oppinions - Who are nominated Osulyyon and Akhbaryyon.Then, The quality of that impression of reasonable inference at types of commandments and precepts - containing factual or outward ones - and review of rational evidences and reasonings concerned to practical principles will reveal the importance and place of the object. Finally, the studying of history of shi'a jurisconsults, oppinions about reasonable deductions will well clear the historical changes of that object.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhbaryyon
  • Attendance between reasonable perception and Islamic rules
  • Essence evidence
  • Philosophy of Islamic Jurisprudence
  • Principle of Acquittance
  • principle of authority
  • principle of precaution
  • Reasonable and Islamic practicing jurisprudence.
  • Reasonable commandment
  • Reasonable evidence