بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم

نویسنده

چکیده

مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل گرفته‌اند این حاکمیت ممکن است هم توسط نمایندگان و هم توسط مردم یا اینکه فقط مستقیماً توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولاً دولت ها به نظریه ی نماینده سالاری عمل می کنند و کمتر از مردم برای اعمال قوه ی موسس و مقننه بهره می برند. ما در این مقاله کوشیده ایم موارد عمده ی اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم را در کشورهای متعدد بنمایانیم. این موارد عبارتند از مجلس مردمی، برکناری نماینده ی منتخب توسط مردم، وتو یا پیشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسی ملی و محلی، همه پرسی قانون گذاری عادی و اساسی و...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF THE METHODS OF DIRECT AND SEMI-DIRECT DEMOCRACY

چکیده [English]

The Democratic system is applied by three methods; by the representatives of people (indirect or representative democracy); by the people and their representative; and by the people themselves. In the constitution of the countries who accepted the national sovereignty doctrine the people's regime will be only applied by their representatives (like members of parliament, primeminister, the president). Whereas, in the states that are on base of the people's sovereignty the role of people could be applied by the representatives of people or directly by people. It is usually common that the states applying the doctrine of representatives' system and it is not usual to submit to people in applying the constitutional and legislative power. In this paper I have tried to discuss the main subjects of the direct sovereignty of people in some countries. These topics are: public assembly, the recall of elected representatives by people, and the veto or statute' proposals by people, constitutional and Act' referendum, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • People' proposal
  • Public veto
  • The people' assembly of the Canton
  • The right of petition
  • Voluntary and non
  • Voluntary referendum