تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری

نویسنده

چکیده

تهیه یک اثر توسط گروهی از افراد به اشکال گوناگون انجام می شود. گاهی همکاری افراد همراه با مشورت و همفکری یکدیگر است، در این صورت اثر را مشترک می نامند. گاهی همکاری افراد تحت مدیریت شخصی حقیقی و یا حقوقی انجام می گیرد، در این حالت اثر را جمعی می نامند. گاهی اثر در نتیجه استفاه از اثر سابق صورت می گیرد، در این مود اثر را مشتق (اشتقاقی) یا ثانوی می نامند. بنابراین، اگر آثاری را که در نتیجه فعالیت چند نفر ایجاد می شود به طور کلی مرکب بنامیم، در این صورت اثر مرکب در مقابل اثر ساده قرار می گیرد، و اثر ساده به اثری اطلاق خواهد شد که آفریده شخص واحد است. به عبارتی دیگر، آثار مرکب شامل آثار اشتقاقی (ثانوی)، جمعی و مشترک می باشند. این نوشته به منظور تعیین وضعیت حقوقی و معیار تمییز آثار مشترک از آثار جمعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REFLEXEON ON THE COLLECTIVE AND JOINT INTELLECTUAL WORKS

چکیده [English]

The creation of an intellectual work by a group of people could take different forms. Sometimes, the cooperation of the members of the group takes the form of mutual consultation, in this case the work is called joint work. Sometimes it is realized under the management of a real or legal person. In this case the work is a collective work. There are some occasions where the intellectual work is derived from another existing work. In the latter case, the intellectual work is called a derivative work. Therefore, if a work is produced by several persons it is called a complex work. Complex work stands vis-a-vis simple work. A simple work is a work which has only one creator. In other words, a complex work includes a work which is collective, joint or is derived form other works. This paper aims to define and discern collective work from joint works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective work
  • Joint work
  • moral right
  • Proprietary Rights