اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه

نویسندگان

چکیده

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BASES OF REFUGES LEGITIMATION IN ISLAM AND ITS SIMILAR ARTICLES IN WRITTEN LAWS

چکیده [English]

supreme jurists have focused on sixth verse of sura TOBEH to legitimize refuge in Islam and assigned it to unbelievers. However, deliberating on other verses of holy Quran, traditions and juristically regulations we can justify new issues which haven’t mentioned by supreme jurists. Referring to the juridical books and various interpretations of holy Quran to develop the concept of refuge this essay tried to indicate bases of refuges legitimation in Islam and its similar bases of refuge in written laws underlining new issues related to this mater and clarifying this issue. In this research, that is unprecedented in this respect, twelve fundamental, Juridical bases of refuge and similar bases in written laws have been cited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conduct
  • Contracted Pagan
  • refuge
  • Safe
  • Warmonger Pagan