«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

نویسندگان

چکیده

چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICAL EXAMINATION OF THE ARTICLE:``PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND STATE RESPONSIBILITY''

چکیده [English]

Recently we faced with a scientific Journal, named ``Journal of Environmental & Technology''. Although the most content of this Journal had scientific and technical aspect relating to environment, the subject of the last article in this issue (No. 26, 1384) was on international environmental law. Off course the tittle of the article which was ``Progressive Development of International Environmental Law and State Responsibility'', usually attracts some lawyers to read it. During studing of the said article, we understood, how basic prolems existes, procedural and substantive, in this article. This matter caused that we started to critically review it.
It is worthy to note that, we do not know the author of the article, but for the sake of supporting the high position of knowledge and scientists as well as giving value to the valuable books and articles, we decided to analyseit critically without any personal benefit. We Hope the present article causes stopping the countinuation of the issue of these kind of papers in scientific journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compensation
  • critique
  • international environmental law
  • Pollution.
  • Progressive Development
  • state responsibility