قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران

نویسندگان

چکیده

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دادگاه انجام گرفته و دوم آنکه هدف از ارائه آن، اثبات صحت مطالبی باشد که در آن اظهارات ذکر گردیده است. هدف قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات، جلوگیری از اشتباهات هیئت منصفه در ترتیب اثر دادن به اظهارات غیرقابل اعتماد خارج از دادگاه می باشد. با این حال، طی سال ها با توجه به اوضاع و احوالی که چنین اظهاراتی را احاطه نموده بوده اند، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. البته همان گونه که خواهیم دید، پارلمان انگلستان در پی تحولاتی در دهه پایانی قرن بیستم، قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات را ملغی کرده و اکنون در حقوق این کشور، در پذیرش شهادت بر مسموعات با تحقق دیگر شرایط پذیرش ادله اثبات دعوی، محدودیتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HEARSAY RULE AND ITS EXCEPTIONS IN COMMON LAW WITH A COMPARATIVE VIEW TO IRANIAN LAW

چکیده [English]

Hearsay in Common Law, is a statement made out-of-court and offered in court as evidence to prove the truth of the assertion made in the statement. The hearsay rule states that hearsay is not admissible unless provided by exceptions in the Rules of Evidence or courts’ precedents. The test for determining hearsay is whether a statement was made out of court and is being offered in order to prove what is being asserted in the statement. The aim of hearsay rule is to protect the jury from hearing unreliable out of court statements as evidence. However, exceptions have developed over the years, taking into account the circumstances surrounding such statements. But, resulting from developments of last decade of 20th century, UK parliament has abolished the hearsay rule and nowadays hearsays could be admitted by satisfying the other evidentiary rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertion
  • Availability of declarant.
  • Declarant
  • exceptions of Hearsay Rule
  • Hearsay
  • Hearsay Rule
  • non
  • Statement
  • verbal conduct