دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 1000421، خرداد 1388 
ضَمان دَرَک

احمد باقری؛ محمد حسن جوادی