«ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث»

نویسنده

چکیده

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL NATURE OF THE CONTRACT FOR THE BENEFIT OF THIRD PARTY

چکیده [English]

In articles of 196,768 and 769, the Iranian Civil Code, under influence of the French law (art.1121 civ. code) and Imamieh's jurisprudence, without any explanation to the legal nature of the contract for the benefit of third party, has briefly allowed the contracting parties to create an obligation for the benefit of third party.
This brevity caused an ambiguity in explaining of the relation between contracting parties and third party.
To put an end to the ambiguity, legal experts have tried to make clear this institution. In spite of this trying, they have not yet reached a full agreement.
This article which criticizing and examining these thories concludes that the right of third party without interfering to his intention and only with reliance to the parties' intention which the legislator has approved it to reply the social needs, arised out from the contract and after its creation such nas any other legal rigths will be protected by law and immune from any violation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligation in favor of third party
  • The legal nature of the contract for the benefit of third party.
  • third party