ماهیّت حکم

نویسنده

چکیده

واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافی شده و دیدگاه فقهای سنّی مذهب نیز درباره‌ی حکم و اقسام آن آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ESSENCE OF JUDGEMENT

چکیده [English]

The word “Hukum” literally and linguistically means judgement. In the Holy Qur’?n it also implies the same meaning. It is used in the jurisprudent terminology to mean verdict or ruling and may also imply other special meanings.
When it is used unconditionally, it usually implies an Islamic practical law which is divided into different parts and sections. The most important of which are“Taklif” i.e. religious obligations, civil laws and laws which contain many related different branches and sections such as Governmental laws and the like. Each of these has special impact in its meaning.
Stages of law have been fully explained in this research starting from the first stage (i.e.enacting stage) to the last stage(i.e. executing stage).
Finally we have also explained the views of the Sunni scholars with regards to the meaning of “Hukum” as studied under its different branches and sub-divisions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branches
 • Division
 • Judgement
 • jurisprudence
 • Practical laws
 • Related
 • right
 • rights
 • source.
 • sub
 • Theme
 • Verdict