«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

نویسندگان

چکیده

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد زیرا علاوه بر اینکه نقشی مهم در ارتباط با حفظ حقوق خواهان دارد، ممکن است در مواردی به حقوق خوانده آسیب جدی وارد سازد. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی و نقد «قرار انسداد» به عنوان مصداق دادرسی فوری در حقوق انگلیس پرداخته شود. خصوصاً اینکه این تاسیس حقوق انگلیس تاثیرات زیاد بر حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع (کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلستان) داشته است.

کلیدواژه‌ها