«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

نویسندگان

چکیده

ضرورت احقاق حق بر کسی پوشیده نیست. اگرچه قانون گذار امکان طرح دعوا را برای همه افراد فراهم کرده است ولی در برخی موارد به جهت فوریت امری، رسیدگی بر اساس تشریفات متداول دادرسی ممکن است به زوال حق خواهان یا بی اثر و غیر قابل اجرا شدن حکم نهایی دعوا منتهی شود. این مسئله ضرورت و اهمیت وجود تاسیسی تحت عنوان دادرسی فوری را به خوبی نشان می دهد. دادرسی فوری به جهت اهمیت آن باید مورد توجه و بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد زیرا علاوه بر اینکه نقشی مهم در ارتباط با حفظ حقوق خواهان دارد، ممکن است در مواردی به حقوق خوانده آسیب جدی وارد سازد. در این مقاله سعی شده است تا به بررسی و نقد «قرار انسداد» به عنوان مصداق دادرسی فوری در حقوق انگلیس پرداخته شود. خصوصاً اینکه این تاسیس حقوق انگلیس تاثیرات زیاد بر حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع (کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلستان) داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY ON "FREEZING ORDER" IN ENGLAND'S LEGAL SYSTEM

چکیده [English]

The necessity of performance of justice is obvious. Although by law, everyone can bring an action to the courts, but sometimes a case is very urgent and for this reason the formalities of the civil procedural rules become an obstacle in the way of justice. This is a strong reason for the importance of Speedy Trail. For this reason, considering the Speedy Trail is very important and necessary. While it has a main role in maintaining the rights of the plaintiff, it is on the other hand a real threat to the rights of the defendant. The aim of this article is, to consider and criticizing the "Freezing Order" in England's legal system, which is the only sample of the Speedy Trail in that system; specially because of its strong influences on the EU and the Commonwealth countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defendant
  • Freezing order
  • plaintiff
  • Speedy Trail
  • Third Parties.