تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری

نویسنده

چکیده

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

عنوان مقاله [English]

INTERPRETATION OF A COURT DECISION ON ADDUCEMENTS IN COMMERCIAL DOCUMENTS

چکیده [English]

Transfering of commercial bill is possible by endorsement , which is a formal manner passing the document contains regardless to its cause .
This commercial typs of action has been given rise to an inflexible rule called as (Inattention to adducements) and also has been interpreted as widely as possible during 70 years ago. But in the recent years a court in its decision has distinguished between essential adducements of cheque and those of in transferring hands and in spite of our judicial tradition and precedence has decided to restoration of waste of beared cheque.
Therefore such a judgement as a new point of view will be deserved to be considered and interpreted which this essay effort is to put it forword.