عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

نویسندگان

دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

چکیده

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقّل و تشخیص شاهد است؛ مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحّت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتّفاق تمامی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قائل به «عدالت نفسانی حدّاقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JUST CHARACTER OF MINIMUM SENSUAL OF WITNESSES

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Izadifard
  • Hossein Kaviar
چکیده [English]

Some of the imperative qualifications about witness, are for amount of apprehension and sense of witness; e.g. be maturity and sensible, and some of them are for confidence to witness e.g. be just. Holding the condition of justice of witness has be unanimity of votes by the jurists. But this matter, is just the good conduct or avoidance the faults or avoidance them from firm state or affective firm state that abet the person to piety and humanity, is dissidence between the jurists. In summation of said point of views, may be said just character of minimum sensual of witnesses. Proving it isn’t difficult. Continuity of piety and temperance and norm conduct in society is idealistic state that called just firm state. Criterion of it is customary state of witness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective just
  • Customary state.
  • Just character of minimum sensual
  • Testimony
  • Verbal just
  • Witness