دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1389 
5. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


11. دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

صفحه 193-205

مرتضی شهبازی نیا؛ محبوبه عبدالهی


12. نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

صفحه 207-226

محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی