پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل

نویسنده

دانشکده آزاد دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارائه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EMERGENCE AND CHALLENGE OF THE RULE OF CIVIL JUDGE'S NEUTRALITY

نویسنده [English]

  • Majid Pour-Ostad
چکیده [English]

There is a long-standing rule in Iranian Civil Procedural system known as “The Rule of Maane Tahsile Dalil” {preventing judge from taking evidence} being equivalent to “The Rule of Judge Neutrality” in European Law. According to this rule, the civil judge administer the evidences passively, namely, he/she can not hear the evidences unless at the request of the parties. Traditionally, Iranian jurists have been regarding the principle of impartiality as the base of this rule without distinguishing it’s difference from rule of neutrality.
For the first time in the Iranian legal literature, this formal essay aims to analysis the western rule of Maane Tahsile Dalil and the Islamic rule of Maane Talghin Dalil and deals with the differences and outcomes of the principle of impartiality and the principle of neutrality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impartiality
  • neutrality
  • Principle of cooperation.
  • Suggestion of evidence
  • Taking evidence