دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

چکیده

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ELECTRONIC EVIDENCE IN THE EVIDENCE SUBSTANTIATION OF CLAIM SYSTEM

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahbazinia 1
  • Mahboobeh Abdolahi 2
چکیده [English]

Nowadays, technological development and the appearance of new informational and communicational devices have been lead to new methods for communication and generating and storing of data. The growth of using of these methods in commercial and daily connection has caused a new version of evidence called electronic evidence.
Although the nature of electronic and paper evidence are different, the electronic evidence fulfills the legal requirements for validity of evidence with technical methods. So, Electronic Commerce Act (2003), equaling data message and electronic signature with handwriting signature as the same thing, recognizes electronic evidence as new form of evidence and equals it with paper instrument. In this paper, the features of electronic evidence and its validity are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Commerce
  • Electronic Commerce Act
  • Electronic evidence
  • Electronic evidence.
  • Evidence substantiation of claims