تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

برای این که موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، باید دارای شرایطی ماهوی بوده و از سوی متقاضی، تشریفات قانونی ثبت آن رعایت شود. تازگی اختراع یکی از اوصاف دیرین هر اختراع می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود؛ علم و جهل متقاضی ثبت به دسترسی عمومی به موضوع اختراع، مؤثر در زوال یا بقای تازگی اختراع نیست. وضعیت فنی موجود که معیار احراز تازگی اختراع می باشد، به معنی پیشرفت فنی حاصل از تمام موضوعاتی است که تا تاریخ تقدیم اظهارنامه در فناوری زمینه ی اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعی که در اوراق و مستندات پیوست اظهارنامه افشاء شده، باید فراتر از این حالت باشد. با این حال نمایش رسمی اختراع، دسترسی نامشروع به موضوع اظهارنامه ی ثبت و نیز ادعای حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بین رفتن تازگی اختراع نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NOVELTY; THE EXCELLENT QUALIFICATION OF ANY INVENTION

نویسنده [English]

  • Jamal Salehi Zahaby
چکیده [English]

Every invention in order to be registered, should have essential conditions and the legal due process should be complied with. the novelty is a traditional qualification of any invention, which must be considered objectively; the applicant’s awareness or his ignorance in regard to it's public release, is not efficient in the maintenance or decline of invention’s novelty.
The state of the art which is the invention's novelty criteria, means the technical progress acquired and released in all relevant domain since delivering the patent application; and every invention disclosed in application documents should extend this state. meanwhile the formal exhibition and illegal access of the invention along with the priority claim in accordance with relevant applicable rules, do not remove the novelty condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access
  • Application
  • Art
  • Condition
  • Invention
  • Means
  • new
  • process
  • Product.