مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسئولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسئولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسئولیت سخنی به میان نیامده است. از اوائل قرن نوزدهم به منشا مسئولیت توجه بسیار شد و تحت تاثیر دیدگاه اخیر مسئولیت مدنی به دو شعبه قهری و قراردادی انشعاب پیدا کرد و به تدریج هر کدام شرایط و مفهوم خاص خود را پیدا کردند (تعدد مسئولیت) این تقسیم بندی با انتقاداتی مواجه بوده است. هدف این مقاله تبیین مفهوم این دو مسئولیت و تفاوتها و کارکردهای آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TORTIOUS AND CONTRACTUAL LIABILITY: DIFFERENTS AND FUNCTIONS

نویسندگان [English]

  • Mohsen Safari
  • Hasan Paktinat
چکیده [English]

When a person should compensate something for a person, it is said that he has civil liability. the existence of evidence that shows a person is responsible- the wrong act, damage, negligence causation relationship-specific religious relationship is caused between the person who cause the damage and the one who receive it that the former turn out to be the person indebted and the later one the person who should be paid, and the nature of this relationship is the compensation of the damage.At the beginning of 19th century, lots of attention was paid to the origin of responsibility, and influenced by this perspective, civil responsibility was divided to tortuous and contractual branches, and gradually each of them has found its special conceptualization (duality of liability), though each of them has been criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chooise of liability
  • Chooise of liabilitym
  • contractual liability
  • Tortious liability
  • Unity or duality liability