فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسائل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه ی تطبیقی، به ارائه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BENEFITS FOR DISTINCTION BETWEEN QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW IN CIVIL PROCEDURE

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami
  • Mojtaba Eshraghi Arani
چکیده [English]

Not well distinguishing between question fact and question of law, by lawyers, experts and judges produces unfavorable consequences on civil procedural system, from which substantially, our current judicial system suffers. Our judges don't know well their duty to the wrong qualifications made in the pleas; Solely being damages, the subject of plea, they rapidly assign the whole case to the expert; In giving judgment ,they overlook the facts given by the parties. However, overdoing at contract construction and evidence assessment by the supreme court, judges inaction in matters of law, giving opinion into legal matters by experts, neglecting the Res Judicata (la chose jugée) and etc, are our current judicial problems which in this article are to be solved according to a correct distinction of question of law and question of fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence.
  • expert
  • Precedent
  • qualification
  • Question of fact
  • Question of law