جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در فقه امامیه، مشهور فقهاء بر این عقیده‌اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود؛ مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برائت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدّی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا. ، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا،ً مسئولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برائت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برائت، منظور فقهاء از «اخذ برائت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسئولیت».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY OF THE FAMOUS IDEA (MASHHUR) OF IMAMIA (SHIA) JURISTS, ABOUT CIVIL RESPONSILBILITY OF PHYSICIAN

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kazemi
چکیده [English]

In Imamia (shia) jurisprudence, following the view of majority of jurists, when a physician takes the patients consent for the treatment, and injures him, during it, he will be responsible, although he is not at fault, unless he has taken "Bera’at"befor the medical operation. this idea is too well – known that has been the origin of article 319 and322 of the Islamic punishment code. In this essay, the avidences of that opinion, is critically studied, and it is demonstrated that: Non - fault responsibility of the physician and the necessity of taking "Bera’at"is not proven .Believing in the necessity of taking ,"Bera’at", one can decide that the meaning of "Bera’at"in Fiqh is "consent" in modern legal system, not "the non responsibility clause".

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Akhze Bera’at
  • Information to patient
  • Non - Fault responsibility
  • Non responsibility clause