فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کنند? دادرسی هستند که سه عرص? حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیج? درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TECHNICAL APPROACH FOR ORGANIZING CIVIL LITIGATION: ORGANIZING THE PROCESS BY PRINCIPLES OF PROCEDURE

نویسنده [English]

  • Hassan Mohseni
چکیده [English]

Parties, the magistrate, the dispute, argument and procedure with all its features at the hearing principally means the application of Law on Facts in order to resolution of conflicts, but it needs by itself to be organized with some techniques as a result of organizing the litigation process. Some general norms are the means for achieving this goal which called Principles of Law. We can introduce these Principles in three categories for create a balanced and fair resolution of the parties’ conflict and judge's roles in civil litigation process: Principles governing on: Proceedings, Subject of Litigation and finally the hole of Proceedings. In this article we have proposed these Formative Principles to our legislator as a technique of balanced and fairy methods of civil justice process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formative Principles
  • Hearing
  • Magistrate
  • organization
  • Organizing Principles.
  • Organizing the litigation process
  • Principles
  • the Parties