رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و محاکمه بین المللی اتباع خود که در نقاط مختلف جهان به ماموریت اشتغال داشتند جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله پس از طرح و بررسی این اقدامات از ابعاد مختلف حقوقی بین المللی به بررسی قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص مسئله دارفور و موضعگیری امریکا در این ارتباط خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها