دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، فروردین 1390 
طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

صفحه 241-258

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان