وضعیت حقوقی مهر سنگین

نویسنده

دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی، زوجه مستحق مهرالمثل است اگر زوج قدرت تسلیم آن را داشته باشد یا مهرالمسمی تا حدی که زوج توانایی پرداخت آن را دارد و نسبت به باقی آن حق مطالبه نخواهد داشت. هر چند اخیراً پیشنهادهایی برای حل مشکل مهر سنگین ارائه شده است، ولی برای حل اساسی لازم است دیدگاه زوجه به مهرش و رویه قضایی نسبت به مهر سنگین متحول شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL STATUS OF GREAT DOWRY

نویسنده [English]

  • Ali Reda Bariklou
چکیده [English]

One of the important subject is the legal status of great dowry; if it is a designated property, the agreement is valid because there is not any limitation on the dowry and spouses can fix it at any amount they may wish in accordance with Article 1089 of code civil. If is a general nature property and the husband has the power to deliver it, the agreement is valid but if he has not the power, the agreement is void because the deliverability of general nature property is essential condition for it’s validity. In such cases, the wife has right to demand reasonable dowry, if the husband has the power to deliver it or if he has not, she has right to demand the specified dowry to the extent that he has the power to deliver it but not for the remainder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agreement
  • General nature property
  • Power to deliver
  • Reasonable dowry
  • Void.