وضعیت حقوقی مهر سنگین

نویسنده

دانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی، زوجه مستحق مهرالمثل است اگر زوج قدرت تسلیم آن را داشته باشد یا مهرالمسمی تا حدی که زوج توانایی پرداخت آن را دارد و نسبت به باقی آن حق مطالبه نخواهد داشت. هر چند اخیراً پیشنهادهایی برای حل مشکل مهر سنگین ارائه شده است، ولی برای حل اساسی لازم است دیدگاه زوجه به مهرش و رویه قضایی نسبت به مهر سنگین متحول شود.

کلیدواژه‌ها