نظریه حقوق فراملی بازرگانی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارائه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.. .. . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORY OF LEX MERCATORIA

نویسنده [English]

  • Laya Joneydi
چکیده [English]

This essay studies theory of lex mercatoria which is based on the assumption of existence of a third legal system along with the national and international legal systems regulating international commercial relations. For this purpose, the essay discusses the backgrounds of creation and emergence of the theory, its narrow and broad meaning, elements of which and the extent that it has been recognized at the international and national levels i.e. by national legal systems including Iranian legal system. For the sake of impartiality, the last part has been devoted to criticisms raised regarding the existence and sources of lex mercatoria, the suggested alternative and a final evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad meaning
  • Elements of lex mercatoria
  • general principles of law
  • International legal system
  • Lex mercatoria
  • Narrow meaning
  • National legal system
  • Sources of lex mercatoria
  • Transnational commercial law