بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو

نویسنده

حقوق دانشگاه کردستان

چکیده

نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی می‌توان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. توجه به تفاسیر عام کمیته حقوق بشر در تبیین این موضوع می‌تواند نشان دهنده رویه یک نهاد حقوق بشری باشد که به غنای بحث می‌افزاید.
نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی می‌توان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها