ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

جایگاه اختراعات کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، سبب شده است که به موازات نظام حق اختراع، نظام حمایتی ویژه جهت ارائه حمایت قانونی و مقتضی از اختراعات ساده و کوچک، فراهم آید. از این رو، این مقاله تلاش دارد با معرفی این نظام و ابعاد حقوقی آن و تکیه بر مطالعه تطبیقی، امتیازات این نظام را برجسته کرده و بر ضرورت تدوین و تصویب قوانین حمایتی در کشورهای مستعد این دسته از اختراعات تاکید کند و ساز و کار های مناسب را پیشنهاد دهد.. . . . . . .

کلیدواژه‌ها