رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبیّن آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویّه قضایی نهادینه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهایت نشان می‌دهد که این بعد از سیاست جنایی سازمان ملل از کارآمدی نسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها