تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”. شرایط مزبور عیناً در ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. دراین مقاله ابتداً هر یک از شرایط مزبور به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در پایان، نواقص و ایرادات مطرح و راهکارهای لازم ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها