طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

غایب مفقودالاثر کسی است که از " غیبت او مدت بالنسبه مدید گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد"(م1011.ق.م). احکام و آثار غیبت غائب مفقودالاثر که کتاب پنجم قانون مدنی به آن اختصاص یافته، بیشتر از فقه گرفته شد و در واقع مبنای قانون مدنی در این بخش فقه امامیه است. غیبت غائب که در فقه به غیبت منقطعه معروف است آثاری در وضعیت دارائی شخص غائب و نیز آثاری در وضعیت زوجه غایب از حیث بقاء زوجیت دارد. آنچه در این سطور به آن پرداخته می شود ماهیت طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE DIVORCE OF A CONTINUALLY ABSENTS PERSONS

نویسندگان [English]

  • R.A. Shekari
  • S. Karimiyan
چکیده [English]

A continually absent person is “a person which is almost a long time laps from his absence and there is not any news behalf him” (article 1011 of civil code). The rules and effects of absence of continually absent person which chapter fifth of civil code specified to it, are mostly derived from jurisprudence, and in fact the base of civil code in this part is Emamie jurisprudence. Absence of absent person which is known as discontinuous absence in the jurisprudence has influences on property and marital status, in aspect of remaining marriage, of absence person. What is enquiring in these lines is the nature of absence person spouse divorce and its effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A continually absent person
  • Judge divorce granted by the judge
  • Period of abstention in the case of husband's death
  • Presumptive death.
  • Revocation of divorce
  • Sr and sin
  • Watch for