حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مشهور است که کسی بر فضای اینترنت حاکمیت ندارد و نظر هیچ دولتی در این قلمرو اعمال نمی شود و حتی گاه از آن محیط به آش شله قلمکاری تعبیر می شود که ضابطه ای معین در آن یافت نمی شود. این تعابیر و توصیفات گرچه یکسره گزاف نیستند ولی دقیق و معتبر نیز نیستند و متضمن غفلت از بخشی مهم از واقعیاتی هستند که فضای مزبور را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقریباً همة مردم به نحوی با اینترنت سر و کار دارند، لازم است حداقل و لو به اجمال از صحت و سقم سخن فوق و جایگاه آن اطلاع حاصل کنند. در این مقاله نشان خواهیم داد که در فضای رقومی اینترنت هم حاکمانی قدرتمند وجود دارند و هم نظرات آنان با ساختار آن کاملاً عجین شده است.

کلیدواژه‌ها