فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق، دانشگاه قم

2 دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی از محیط زیست پرداخته و سپس ضمن ارائه نظریات روز حقوقی، به دنبال بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم بود. فرض اساسی مقاله براین مبنا استوار است که می توان با واکاوی آموزه های فقهی و حقوقی به نظریاتی چون «نظریه احترام اموال» دست یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SHI'AH JURISPRUDENCE AND EVOLUTION IN THE FUNDAMENTS OF ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY

نویسندگان [English]

  • Azizolah Fahimi 1
  • Ali Mashhadi 2
چکیده [English]

Nowadays the environmental civil liability regime has wake fundaments. This article attempts to analysis the new evolutions in the fundaments of environmental civil liability theories in Islamic jurisprudence and environmental law .so this paper is divided in tow sections and one introduction. Part I study contemporary legal approaches in environmental civil liability and Part II explain and developed the Jurisprudence theories in this context. the principal thesis of this paper emphasis, despite of contemporary legal theories about environmental damage we can find especial legal theories in the Jurisprudence (or Islamic Environmental Law)can developed and protected environment in best way and provides alternative legal theories for modern environmental law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • civil liability
  • Environmental Jurisprudence (Fiqh al-Bi'ah)
  • Islamic environmental law.
  • jurisprudence