بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می‌شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می‌شود. می‌توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات در تصویب آئین‌نامه‌ها، مهم‌ترین ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در تنظیم بخشنامه‌ها بوده است. از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر عملکرد دیوان عدالت اداری هم می‌توان به لفظ‌گرایی در تفسیر قوانین، عدم توجه به اصول حقوقی به ویژه اصول حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی، عدم توجه به مقررات قانونی و اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها