دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تیر 1390 
آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک

صفحه 115-129

محمود صابر؛ نسرین طباطبائی حصاری