دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، تابستان 1390 
7. آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک

صفحه 115-129

محمود صابر؛ نسرین طباطبائی حصاری