ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اسلامی می تواند به مجازات وی اقدام کند و اگر سایرین مرتکب قتل وی شوند رفتار ایشان از نظر حقوقی مشمول علل موجّهه و معاذیر قانونی نیست؛ بلکه معاذیر قانونی مخفّفه نهادی است که در این زمینه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها