آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. بعلاوه عدم توجه به این آثار و اهداف سبب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص تفسیر و اعمال مقررات ثبتی شده و سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک شده است. در مقاله حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها