نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور آگاهی از وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بورس، این شرکتها مکلف هستند وقایع مهم و تأثیر گذار بر قیمت اوراق بهادار خویش را فوراً برای تمام سرمایه گذاران افشا کنند و در پایان هر سه ماه نیز گزارش عملکرد خویش را که در واقع مروری بر فعالیت شرکت در آن دوره و برآیند آن است، در اختیار عموم قرار دهند. البته، هنگامی که ارائه اطلاعات به بورس موجب ورود زیان قابل توجه و جبران ناپذیر به شرکت های حاضر در این بازار شود، شرکت های بورسی می توانند به طور موقت از ارائه اطلاعات خودداری کنند، به شرط آنکه در خلال این مدت نهایت تلاش خود را برای محرمانه باقی ماندن این اطلاعات انجام دهند.

کلیدواژه‌ها