ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه)‌ نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما نیز مقتضای تحول موجود است. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه (به عنوان یکی از جدید ترین نظام های حقوقی جهان که قرابت بیشتر با نظام حقوقی اسلام دارد)، تلاش می شود ضرورت و مبانی تغییر در نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران و ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NECESSITY OF CHANGE THE MEDICAL CIVIL RESPONSIBILITY SYSTEM OF IRAN, CONSIDERING THE EVOLUTIONS IN FRENCH LAW

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kazemi
چکیده [English]

In Iranian Law, the claims of medical civil responsibility (medical negligence) can be resolved on the basis of traditional rules of civil responsibility (tort), and there is no special law in this regard. Through the legal systems of the would (Specially French Law) medical civil responsibility system has been changed a lot. These changes have been for the compensation of the victims of medical accidents. As a consequence of which, special systems of compensation have been established, according to the special law. In Iranian Law there is such appropriate. In this article we consider the evolution of medical civil responsibility in French Law (as one of the most modern legal systems in the word which is closer to the Islamic law) and try to prove the necessity of change the medical civil responsibility of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garantie fun
  • Medical strick Laibility
  • Security obligation
  • Special system of compensation.
  • Virtual fault