رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می باشد و یا آنکه اختیار دادگاه مطرح است؛ منع از پذیرش ارزیابی گذشته نیز احتمال دیگر است. موضوع حاضر هم از لحاظ سهولت اثبات ادعا و هم از منظر کاستن از تشریفات دادرسی و مسائل مربوط به اطاله دادرسی درخور اهمیت است.

کلیدواژه‌ها