رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می باشد و یا آنکه اختیار دادگاه مطرح است؛ منع از پذیرش ارزیابی گذشته نیز احتمال دیگر است. موضوع حاضر هم از لحاظ سهولت اثبات ادعا و هم از منظر کاستن از تشریفات دادرسی و مسائل مربوط به اطاله دادرسی درخور اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JUDICIAL RECONSIDERATION OF EVIDENCES

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi
  • Hamid Reza Partow
چکیده [English]

Future invocation of evidences that their truth have been investigated in the previous case can be useful or necessary. It is especially important when secondary presentation of evidences has been impossible or difficult. In this article we are trying to know what must the court do against evidences that were considered in another proceedings. It must study if the court have to accept evaluation of the previous court or it is free; Another possibility is prohibition of accepting the previous evaluation. Our subject is important from the viewpoint of convenience on establishment of allegation, shorten of proceedings and also in the point of view of length of proceedings. If present court was obliged or even free to accept previous evaluation, then reconsideration of such evidences wont be necessary and the mere revocation of the previous case will be efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Another proceedings
  • Causes of judgement.
  • Consider
  • Evaluation
  • Evidences
  • invocation
  • res judicata