معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

حاکمیت معاهدات بین المللی متعدد در رشته حقوق مالکیت ادبی هنری موجب شده که جنب? بین المللی این رشته در مقایسه با جنب? داخلی آن در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما از انسجام بیشتر و بهتر برخوردار باشد. این رشته براساس معاهدات برن مصوب 1886، معاهده جهانی مصوب 1952 و معاهده رم مصوب 1961 پی ریزی شده است که خوشبختانه ترجم? آنها تاکنون در این مجله به چاپ رسیده است. از جمله دیگر معاهدات حاکم در این شعبه یکی معاهد? نایروبی مصوب 1981 است که با هدف جلوگیری از استفاده تجاری غیر مجاز از سمبل المپیک وضع شده است. دیگری معاهد? ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب 20 آوریل 1989 ژنو است که با ایجاد دفتر ثبت بین المللی درصدد حمایت مؤثر از آثار صوتی تصویری در جرگ? بین الملل است. در این نوشته ترجمه مواد این دو کنوانسیون به نظر پژوهشگران محترم می رسد.

کلیدواژه‌ها