مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

قواعد مسوولیت مدنی فردی که شخص دچار معلولیت ذهنی را در صورت ایراد خسارت به دیگری ضامن می داند؛ چندان عادلانه به نظر نمی رسد. باید در مرحله ی نخست با تکیه بر مقررات کنونی از شدت اصل مسوولیت مدنی معلولین ذهنی کاست. در این خصوص از یک سوی، تفسیر موسع ماده ی 7 قانون مسوولیت مدنی و حداقل، فرض تقصیر برای سرپرست او و از سوی دیگر، استفاده ی قضات از اختیار اعطایی به آنها توسط ماده ی 4 قانون مسوولیت مدنی در شرایط فعلی راه گشا خواهد بود. اما راه حل قطعی و منصفانه، مسوولیت جمعی است که با تأسیس صندوق تضمینی بر مبنای اندیشه ی ضمان عاقله میسر می شود.

کلیدواژه‌ها